۱۳۳۲-۳۸

شنیداری ـ از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا شکل‌گیری جبهه ملی دوم در ۱۳۳۹ ـ ۲

فرازهایی از گفتگوی داریوش فروهر با مرکز اسناد ملی ایران