۱۳۶۰-۶۷

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۱۵ فروردین ۱۳۶۷

کناره‌جویی از انتخابات

زنان و مردان ایران‌زمین،

واپس‌گرایان برکرسی‌قدرت‌نشسته، که در میان نابسامانی‌های فزاینده‌ی سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جز تنگ کردن دایره‌ی انحصارگری و بر جای ماندن بر سریر زمامداری هدفی ندارند، بی‌کوچک‌ترین دغدغه از ناخشنودی همگانی بار دیگر درصدد برپایی نمایش انتخابات هستند.

در هنگامه‌ی فضیلت‌سوزی که این سرزمین خدایی با درهم‌شکستن جدول ارزش‌های انقلاب دگرباره دچار یکه‌تازی گردیده و «حقوق ملت» در قانون اساسی به‌کلی پای‌مال گشته است، هیچ انتخاباتی نمی‌تواند با آزادی برگزار شود؛ به‌ویژه که جنگ با تجاوزگر بیگانه با دنباله یافتن در روند فرسایشیْ ایران را ویرانه‌ای به‌خون‌تپیده کرده و اکنون، در اوج دژخویی‌های دشمن برانگیخته‌شده‌ازسوی‌امپریالیست‌های‌جهان‌خوار، زندگی ملّی زیر باران بمب و موشک فلج گشته است.

حزب ملت ایران از آغاز نبرد میهنی انجام هر گونه انتخابات در وضع استثنائی کشور را نمایشی ناروا دانسته که به هیچ وجه نمی‌تواند تجلی‌بخش اراده‌ی مردم در تعیین سرنوشت خود باشد و در هر مورد از شرکت در آن خودداری کرده است.

اینک نیز حزب ملت ایران برگزاری انتخابات سومین دوره‌ی مجلس شورا را، آن هم در شکل نابهنجاری که جریان دارد، زشت‌کاری تازه‌ای می‌شمارد و کناره‌جویی از آن را وظیفه‌ی‌ ملّی می‌شناسد.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران