۱۳۳۹-۴۳

دومین کنگره حزب ملت ایران ـ مرداد ۱۳۴۳

آیین‌نامه
این کنگره به دلیل گسترش سرکوب و بازداشت هموندان حزب تشکیل نشد