۱۳۷۲

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۲۹ اسفند ۱۳۷۲

 آزادی سیاووش صحت

پخش گسترده‌ی اطلاعیه‌ی شبانگاهی دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران پیرامون بازداشت خلاف قانون دکتر سیاوش صحت، پزشک عالی‌قدر و استاد دانشگاه، و بازتاب درخوری که در رسانه‌های همگانی بیرون از کشور یافت عقب‌نشینی نهادهای سرکوبگر را در پی داشت.

این رزمنده‌ی دیرپا، که سراسر زندگی را در ستیز با نیروهای اهریمنی گذرانده است، پس از افزون بر بیست‌وچهار ساعت بازداشت آزاد گردید و سرافرازانه به خانه‌ی خود بازگشت.

حزب ملت ایران از همه‌ی زنان و مردان بیداردل، که در برابر این بیدادگری بی‌درنگ بانگ اعتراض سردادند و ژرفای جنبش خواستار مردم‌سالاری را، که می‌رود تا شکل سازمانی به خود گیرد، آشکار کردند، صمیمانه سپاس‌گزاری می‌نماید.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران