۱۳۳۹-۴۳

نخستین کنگره حزب ملت ایران ـ شهریور ۱۳۴۰

گزارش دبیر حزب
تلاش‌های حزب ملت ایران از ابتدا تا نخستین کنگره. دستنوشته داریوش فروهر