۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۳ آذر ۱۳۷۴

سرکوب‌گری 

از بامداد، به بهانه‌ی «هفته‌ی بسیج»، صدها تن از هموندان این نهاد سرکوبگر سلاح‌در‌دست و کینه‌ونفرت‌بر‌چهره و دشنام‌برزبان به فرماندهی سردار مقدم سراسر خیابان آفریقا را زیر هجومی وحشیانه گرفتند، خودروها را متوقف نمودند، و صاحبان و سرنشینان آن‌ها را به این عنوان که منطقه آلوده است راهی منکرات کردند.

در این میان، مادرانی که نگران کودکان چشم‌به‌راه خود در خانه بودند زبان به خواهش و تمنا گشودند؛ ولی هیچ گوش شنوایی وجود نداشت و پاسخ آن‌ها کژرفتاری و قلدری بود. گماشتگان نیروهای انتظامی هم، که برای خالی نبودن عریضه در جای‌جای خیابان استقرار یافته بودند، تنها به نگاه سرزنش‌آلود بسنده می‌کردند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران