خرداد ۵۶ تا تیر۵۷

لایحه عبدالکریم لاهیجی ـ ۶ آذر ۱۳۵۶

به وکالت از سوی داریوش فروهر و حسین گلزار
در ارتباط با حمله نیروهای حکومتی به گردهم‌آیی جبهه ملی در کاروانسراسنگی  

داریوش فروهر بعد از حمله نیروهای حکومتی به گردهم‌آیی جبهه ملی در کاروانسراسنگی