۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۷ شهریور ۱۳۷۴

سفر برای درمان

داریوش فروهر، که از چندی پیش دچار دردهای استخوانی پیچیده‌ای شده است، بامدادان امروز برای دنبال کردن درمان راهی فرانسه شد.

نام‌برده در آستانه این سفر به گزارشگر دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران گفت: «امیدوارم خیلی زود با تندرستی به میهن بازگردم؛ زیرا وظیفه‌ی ملّی ایجاب می‌کند، برای برچیدن بساط یکه‌تازی و برقراری مردم‌سالاری، بیش از پیش کوشا باشم.»

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران