۱۳۷۴

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۳ تیر ۱۳۷۴

هجوم دژخویانه به کارگران بپاخاسته

چهارهزار تن کارگران بنز خاور، که مونتاژ‌کننده‌ی کامیون است و در جاده‌ی ساوه قرار دارد و از بامداد شنبه سی‌و‌یکم تیر‌ماه دست به تحصن زده بودند، دیشب با یورش گماشتگان امنیتی و با پشتیبانی یگان ویژه‌ی پاسدار انقلاب روبه‌رو و پراکنده شدند.

این کارگران به پایین بودن سطح‌ دستمزد خود در برابر گرانی سرسام‌آور و روبه‌گسترش و نیز تضییع دیگر حقوق قانونی، به‌ویژه فراخوانده ‌شدن به کار اضافی در تعطیل تابستانی، اعتراض داشتند.

در سه روز گذشته، در حالی که نیروهای انتظامی با پشتیبانی یگان ویژه‌ی پاسدار انقلاب گرداگرد کارخانه را گرفته بودند، کارگران از گفتگو با فرستادگان وزارت کشور و وزارت اطلاعات و امنیت خودداری کردند و قول‌های مهندس فریدی، مدیر عامل بنز خاور، را نیز خدعه‌آمیز تلقی و بر برآورده ‌شدن خواست‌های خود پافشاری نمودند.

سرانجام، شبانه، نیروهای سرکوبگر به صحن کارخانه هجوم برده و شماری از کارگران [را] بازداشت و بقیه را به زور پراکندند؛ و گفته می‌شود به بعضی از آنان حکم برکناری داده شده است.

امروز درهای کارخانه به‌کلی بسته بود و نگهبانان در گرداگرد آن گشت ‌می‌زدند و نیروهای انتظامی نیز بر همه جا دیده‌وری می‌کردند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران