دوران یکم: سرسپردن به ملت‌گرایی و راه مصدق، از «مكتب» تا كودتا؛ ۳۲-١٣۲۷
داریوش فروهر در هفتم دی‌ماه ۱۳۰۷ دیده به جهان گشود و از سال ۱۳۲۷ با ورود به دانشکده حقوق دانشگاه تهران تلاش سیاسی خود را آغاز کرد، به مکتب پان‌ایرانیسم پیوست و در بستر نهضت ملی شدن صنعت نفت به راه مصدق سر سپرد و از بنیادگزاران حزب ملت ایران در آبان ۱۳۳۰ بود
پروانه اسکندری در بیست‌ونهم اسفندماه ۱۳۱۷ دیده به جهان گشود. او در این سال‌ها نوجوانی پرشور و کنجکاو بود که در خانواده‌ای با افکار ملی و گرایش‌های مصدقی رشد می‌کرد

@