گرامیداشت زادروز مصدق بزرگ؛ گزارش خبری حزب ملت ایران در سی‌ام اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۹

سوگ بزرگ؛ اعلامیه حزب ملت ایران در یکم خردادماه ۱۳۶۹

گفتگوی داریوش فروهر با گزارشگر صدای آمریکا، بیست‌وهشتم خردادماه ۱۳۶۹

زشتکاری تازه؛ اعلامیه حزب ملت ایران در ششم تیرماه ۱۳۶۹

ضرورت هشیاری؛ اعلامیه حزب ملت ایران در بیست‌وپنجم امردادماه ۱۳۶۹

در بزرگداشت «روز بنیاد»؛ اعلامیه حزب ملت ایران در پانزدهم شهریورماه ۱۳۶۹

بزرگداشت خجستهروز «بنیاد»؛ گزارش خبری حزب ملت ایران در هفدهم شهریورماه ۱۳۶۹

صحنهآرایی تازه؛ اعلامیه حزب ملت ایران در ششم مهرماه ۱۳۶۹

گفتار پروانه فروهر در آیین هفتمین روز درگذشت مهندس حسیبی؛ چهاردهم آبان‌ماه ۱۳۶۹

گرامی باد روز دانشجو؛ اعلامیه حزب ملت ایران در شانزدهم آذرماه ۱۳۶۹

در بزرگداشت شاهنامه؛ پیام حزب ملت ایران در ‌بیست‌وپنجم آذرماه ۱۳۶۹

گفتار پروانه فروهر در بزرگ‌داشت عباس میرعبدالباقی، در آیین چهلم مرگ او در بیست‌ویکم اسفندماه ۱۳۶۹

گزارش خبرهای هفته؛ از سوی دفتر خبرگزاری حزب ملت ایران در سال ۱۳۶۹     این آرشیو دربردارنده اندک نسخه‌های باقی‌مانده است و کاستی بسیار دارد

@