پافشاری بر «جدایی دین از دولت» و تلاش برای همبستگی «سازمان‌های سیاسی و صنفی سلطه‌ستیز»؛ ۷۵-۱۳۷۴
:در دو بخش
سال ۱۳۷۴ –
سال ۱۳۷۵ –

@