از پیکار با دولت کودتا و همکاری با نهضت مقاومت ملی تا اوج‌گیری مبارزات در بستر جبهه ملی دوم و سوم که به سرکوب گسترده‌ی کوشندگان جبهه ملی سوم انجامید
:در دو بخش
از پیکار با دولت کودتا تا آستانه‌ی شکل‌گیری جبهه ملی دوم؛ ۳۸-۱۳۳۲  –
از شکل‌گیری جبهه ملی دوم تا اوج‌گیری اختلاف در این جبهه و سپس تلاش برای ایجاد جبهه ملی سوم که با یورش دستگاه حاکمه در نخستین گام‌ها سرکوب شد؛ ۴۳-۱۳۳۹  –

@