زندگی سیاسی داریوش فروهر و پروانه فروهر(اسکندری) به روایت سندهای تاریخی
آلبوم عکس؛ سال‌های دهه‌ی ۴۰
ازدواج داریوش و پروانه فروهر، ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰
ازدواج داریوش و پروانه فروهر، ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰
ازدواج داریوش و پروانه فروهر، ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰
ازدواج داریوش و پروانه فروهر، ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰
ازدواج داریوش و پروانه فروهر، ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰-علی‌اصغر بهنام، ،سعید فاطمی، خسرو سیف، محمدعلی کشاورزصدر، داریوش و پروانه فروهر، باقر کاظمی، کریم سنجابی، ابراهیم کریم‌آبادی، بهروز برومند
ازدواج داریوش و پروانه فروهر، ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰-علی‌اصغر بهنام، ،سعید فاطمی، خسرو سیف، محمدعلی کشاورزصدر، داریوش و پروانه فروهر، باقر کاظمی، کریم سنجابی، ابراهیم کریم‌آبادی، بهروز برومند
ازدواج داریوش و پروانه فروهر، ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰-خسرو سیف ،؟،سعید فاطمی، غلامحسین صدیقی، پروانه و داریوش فروهر، ابراهیم کریم‌آبادی، بهروز برومند، علی‌اصغر بهنام
ازدواج داریوش و پروانه فروهر، ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰-خسرو سیف ،؟،سعید فاطمی، غلامحسین صدیقی، پروانه و داریوش فروهر، ابراهیم کریم‌آبادی، بهروز برومند، علی‌اصغر بهنام
ازدواج داریوش و پروانه فروهر، ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰-خسرو سیف، داریوش و پروانه فروهر، هما دارابی، علی‌اصغر بهنام، بهروز برومند
ازدواج داریوش و پروانه فروهر، ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰-خسرو سیف، داریوش و پروانه فروهر، هما دارابی، علی‌اصغر بهنام، بهروز برومند
جمعی از شورای جبهه ملی دوم. درمیان جمع: کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی، مهدی آذر، شاپور بختیار، محمدعلی کشاورزصدر، ابراهیم کریم‌آبادی، قاسم غنی، حسن شمشیری، داریوش فروهر، عبدالعلی ادیب برومند
جمعی از شورای جبهه ملی دوم. درمیان جمع: کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی، مهدی آذر، شاپور بختیار، محمدعلی کشاورزصدر، ابراهیم کریم‌آبادی، قاسم غنی، حسن شمشیری، داریوش فروهر، عبدالعلی ادیب برومند
اللهیار صالح، غلامحسین صدیقی، باقر کاظمی، داریوش فروهر در حال  خواندن قطعنامه‌ی «میتینگ جلالیه» به دعوت جبهه ملی دوم، ۱۳۴۰
اللهیار صالح، غلامحسین صدیقی، باقر کاظمی، داریوش فروهر در حال خواندن قطعنامه‌ی «میتینگ جلالیه» به دعوت جبهه ملی دوم، ۱۳۴۰
آماده‌سازی قرارگاه جبهه ملی (دوم) معروف به خانه‌ی  ۱۴۳، در میان جمع کریم سنجابی و داریوش فروهر
آماده‌سازی قرارگاه جبهه ملی (دوم) معروف به خانه‌ی ۱۴۳، در میان جمع کریم سنجابی و داریوش فروهر
داریوش و پروانه فروهر، اردیبهشت ۱۳۴۰
داریوش و پروانه فروهر، اردیبهشت ۱۳۴۰
داریوش و پروانه فروهر، اردیبهشت ۱۳۴۰
داریوش و پروانه فروهر، اردیبهشت ۱۳۴۰
داریوش و پروانه فروهر، فروردین ۱۳۴۳
داریوش و پروانه فروهر، فروردین ۱۳۴۳
عباس میرعبدالباقی، پروانه فروهر با فرزندش پرستو، هما دارابی، فروردین ۱۳۴۳
عباس میرعبدالباقی، پروانه فروهر با فرزندش پرستو، هما دارابی، فروردین ۱۳۴۳
پروانه فروهر با مادر و خواهران و فرزندش، نصرت دارابیان، افسانه و یگانه و فرزانه اسکندری و پرستو، فروردین ۱۳۴۳
پروانه فروهر با مادر و خواهران و فرزندش، نصرت دارابیان، افسانه و یگانه و فرزانه اسکندری و پرستو، فروردین ۱۳۴۳
پروانه فروهر، اردیبهشت ۱۳۴۵
پروانه فروهر، اردیبهشت ۱۳۴۵
داریوش فروهر در زندان، دهه‌ی ۴۰
داریوش فروهر در زندان، دهه‌ی ۴۰
پروانه فروهر، بهار ۱۳۴۴
پروانه فروهر، بهار ۱۳۴۴
پروانه فروهر و فرزندش پرستو، بهار ۱۳۴۴
پروانه فروهر و فرزندش پرستو، بهار ۱۳۴۴
 پروانه فروهر، مریم و هدایت متین‌دفتری و فرزندان، فریدون تقی‌زاده، بهار ۱۳۴۵
پروانه فروهر، مریم و هدایت متین‌دفتری و فرزندان، فریدون تقی‌زاده، بهار ۱۳۴۵
 پروانه فروهر، عباس میرعبدالباقی، محمد هاشمی و فرزندان، بهار ۱۳۴۵
پروانه فروهر، عباس میرعبدالباقی، محمد هاشمی و فرزندان، بهار ۱۳۴۵
پروانه فروهر و پدر و مادرش احمد و نصرت اسکندری و دخترش پرستو، ۱۳۴۵
پروانه فروهر و پدر و مادرش احمد و نصرت اسکندری و دخترش پرستو، ۱۳۴۵
.آیین سوگواری مصدق در احمدآباد-در میان جمع: خسرو سیف، شاپور بختیار، داریوش فروهر، مریم متین دفتری
.آیین سوگواری مصدق در احمدآباد-در میان جمع: خسرو سیف، شاپور بختیار، داریوش فروهر، مریم متین دفتری
آیین سوگواری مصدق در احمدآباد-در میان جمع خسرو سیف، داریوش فروهر، مهوش صالحی، شیرین صوراسرافیل
آیین سوگواری مصدق در احمدآباد-در میان جمع خسرو سیف، داریوش فروهر، مهوش صالحی، شیرین صوراسرافیل
آیین سوگواری مصدق در احمدآباد-در میان جمع: خسرو سیف، داریوش فروهر، شاپور بختیار
آیین سوگواری مصدق در احمدآباد-در میان جمع: خسرو سیف، داریوش فروهر، شاپور بختیار
آیین سوگواری مصدق در احمدآباد
آیین سوگواری مصدق در احمدآباد
آیین سوگواری مصدق در احمدآباد-در میان جمع تقی تام، داریوش فروهر، هدایت و مریم متین‌دفتری، غلامحسین مصدق، خسرو سیف
آیین سوگواری مصدق در احمدآباد-در میان جمع تقی تام، داریوش فروهر، هدایت و مریم متین‌دفتری، غلامحسین مصدق، خسرو سیف
آیین سوگواری مصدق در احمدآباد-در میان جمع: اکبر اخوان، داریوش فروهر، عباس میرعبدالباقی، خسرو سیف
آیین سوگواری مصدق در احمدآباد-در میان جمع: اکبر اخوان، داریوش فروهر، عباس میرعبدالباقی، خسرو سیف
داریوش فروهر با فرزندش پرستو، فروردین ۱۳۴۶
داریوش فروهر با فرزندش پرستو، فروردین ۱۳۴۶
داریوش و پروانه فروهر با فرزندشان پرستو، فروردین ۱۳۴۶
داریوش و پروانه فروهر با فرزندشان پرستو، فروردین ۱۳۴۶
داریوش و پروانه فروهر، فروردین ۱۳۴۷
داریوش و پروانه فروهر، فروردین ۱۳۴۷
داریوش فروهر با مادر، مادربزرگ، خاله، دخترخاله و فرزندش: اقدس جابری انصاری، نورالحاجیه نصیری، اختر و سوزان انصاری و پرستو
داریوش فروهر با مادر، مادربزرگ، خاله، دخترخاله و فرزندش: اقدس جابری انصاری، نورالحاجیه نصیری، اختر و سوزان انصاری و پرستو
داریوش فروهر در دفتر کارش، فروردین ۱۳۴۷
داریوش فروهر در دفتر کارش، فروردین ۱۳۴۷
داریوش فروهر، کریم لاهیجی، هوشنگ کشاورزصدر، حسن پارسا، ناصر بیات، نوشین مجللی، زری کشاورزصدر، ملکی بی‌بی قشقایی، گیتی پارسا، پروانه فروهر، بهار ۱۳۴۸
داریوش فروهر، کریم لاهیجی، هوشنگ کشاورزصدر، حسن پارسا، ناصر بیات، نوشین مجللی، زری کشاورزصدر، ملکی بی‌بی قشقایی، گیتی پارسا، پروانه فروهر، بهار ۱۳۴۸
ملکی بی‌بی قشقایی، میهن جزنی، پروانه فروهر و زری کشاورزصدر با فرزندان، فروردین ۱۳۴۸
ملکی بی‌بی قشقایی، میهن جزنی، پروانه فروهر و زری کشاورزصدر با فرزندان، فروردین ۱۳۴۸
پروانه فروهر و فرزندش آرش، دی ۱۳۴۸
پروانه فروهر و فرزندش آرش، دی ۱۳۴۸
داریوش فروهر و فرزندش آرش، دی ۱۳۴۸
داریوش فروهر و فرزندش آرش، دی ۱۳۴۸
داریوش فروهر با مادر و فرزندانش، اقدس جابری انصاری، پرستو و آرش ، دی ۱۳۴۸
داریوش فروهر با مادر و فرزندانش، اقدس جابری انصاری، پرستو و آرش ، دی ۱۳۴۸
پروانه فروهر با مادرش نصرت دارابیان، دی ۱۳۴۸
پروانه فروهر با مادرش نصرت دارابیان، دی ۱۳۴۸
داریوش و پروانه فروهر، دی ۱۳۴۸
داریوش و پروانه فروهر، دی ۱۳۴۸
داریوش فروهر،؟،غلامرضا تختی
داریوش فروهر،؟،غلامرضا تختی


Loading