زندگی سیاسی داریوش فروهر و پروانه فروهر(اسکندری) به روایت سندهای تاریخی
آلبوم عکس؛ سال‌های دهه‌ی ۶۰ و ۷۰
پروانه فروهر، ۱۳۶۸
پروانه فروهر، ۱۳۶۸
داریوش فروهر، ۱۳۶۷
داریوش فروهر، ۱۳۶۷
وابستگان حزب ملت ایران و نزدیکان‌شان در احمدآباد، ۲۹ خرداد ۱۳۶۶-در میان جمع: فرزین مخبر، نعمت حاج‌رمضان، طهماسبی، محمد خالقی، محمدی، محمود گرگین، خسرو سیف، اسماعیل فاضل‌پور، حسین خشایاردوست، عباس میرعبدالباقی، داریوش فروهر، علی طایفی، منصور بابایی، محسن عبدلی
وابستگان حزب ملت ایران و نزدیکان‌شان در احمدآباد، ۲۹ خرداد ۱۳۶۶-در میان جمع: فرزین مخبر، نعمت حاج‌رمضان، طهماسبی، محمد خالقی، محمدی، محمود گرگین، خسرو سیف، اسماعیل فاضل‌پور، حسین خشایاردوست، عباس میرعبدالباقی، داریوش فروهر، علی طایفی، منصور بابایی، محسن عبدلی
وابستگان حزب ملت ایران و نزدیکان‌‌شان در احمدآباد، دهه‌ی ۶۰-در میان جمع: امیر فلامرزی، اسماعیل فاضل‌پور، نعمت حاج‌رمضان، خرازی، محمدعلی خدابخش، طهماسبی، منصور بابایی، داریوش فروهر
وابستگان حزب ملت ایران و نزدیکان‌‌شان در احمدآباد، دهه‌ی ۶۰-در میان جمع: امیر فلامرزی، اسماعیل فاضل‌پور، نعمت حاج‌رمضان، خرازی، محمدعلی خدابخش، طهماسبی، منصور بابایی، داریوش فروهر
وابستگان حزب ملت ایران و نزدیکان شان در احمدآباد، دهه ۶۰-در میان جمع: امیر فلامرزی، منصور بابایی، خرازی، محمدعلی خدابخش، اسماعیل فاضل‌پور، طهماسبی، داریوش فروهر، محسن عبدلی، نعمت حاج‌رمضان
وابستگان حزب ملت ایران و نزدیکان شان در احمدآباد، دهه ۶۰-در میان جمع: امیر فلامرزی، منصور بابایی، خرازی، محمدعلی خدابخش، اسماعیل فاضل‌پور، طهماسبی، داریوش فروهر، محسن عبدلی، نعمت حاج‌رمضان
وابستگان حزب ملت ایران و نزدیکان‌شان در احمدآباد، دهه ۶۰-در میان جمع: امیر فلامرزی، محمدعلی خدابخش، نعمت حاج‌رمضان، داریوش فروهر، اسماعیل فاضل‌پور، خرازی، منصور بابایی، محسن عبدلی
وابستگان حزب ملت ایران و نزدیکان‌شان در احمدآباد، دهه ۶۰-در میان جمع: امیر فلامرزی، محمدعلی خدابخش، نعمت حاج‌رمضان، داریوش فروهر، اسماعیل فاضل‌پور، خرازی، منصور بابایی، محسن عبدلی
عبدالحسین بهروان، داریوش فروهر، طهماسبی، برلین، ۱۳۶۸
عبدالحسین بهروان، داریوش فروهر، طهماسبی، برلین، ۱۳۶۸
پروانه فروهر، درکه، دهه‌ی ۶۰
پروانه فروهر، درکه، دهه‌ی ۶۰
اعضای نخستین هیات امنای احمدآباد: نورعلی تابنده، حسن خرمشاهی، حسین شاه‌حسینی، داریوش فروهر، محمود مصدق، یدالله سحابی
اعضای نخستین هیات امنای احمدآباد: نورعلی تابنده، حسن خرمشاهی، حسین شاه‌حسینی، داریوش فروهر، محمود مصدق، یدالله سحابی
داریوش فروهر، خسرو سیف، حسین دادرسی‌فر، قهاری، دهه‌ی ۷۰
داریوش فروهر، خسرو سیف، حسین دادرسی‌فر، قهاری، دهه‌ی ۷۰
پروانه فروهر، نسرین ستوده، ۱۳۷۰
پروانه فروهر، نسرین ستوده، ۱۳۷۰
عبدالحسین بهروان، داریوش فروهر، حسن شریعتمداری، آلمان، ۱۳۷۴
عبدالحسین بهروان، داریوش فروهر، حسن شریعتمداری، آلمان، ۱۳۷۴
پروانه فروهر، دهه‌ی ۷۰
پروانه فروهر، دهه‌ی ۷۰
در میان جمع: داریوش فروهر، شمس‌الدین امیرعلایی، محمد خالقی، ناصر کمیلیان؛ احمدآباد، آیین زادروز مصدق در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۳
در میان جمع: داریوش فروهر، شمس‌الدین امیرعلایی، محمد خالقی، ناصر کمیلیان؛ احمدآباد، آیین زادروز مصدق در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۳
پروانه فروهر در میان جمع؛ احمدآباد، آیین زادروز مصدق در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۳
پروانه فروهر در میان جمع؛ احمدآباد، آیین زادروز مصدق در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۳
در میان جمع: محمد بسته‌نگار، احمد صدرحاج‌سیدجوادی، علی اردلان، داریوش فروهر، ابراهیم یزدی، ناصر میناچی، پرویز ورجاوند؛ خاکسپاری مهدی بازرگان
در میان جمع: محمد بسته‌نگار، احمد صدرحاج‌سیدجوادی، علی اردلان، داریوش فروهر، ابراهیم یزدی، ناصر میناچی، پرویز ورجاوند؛ خاکسپاری مهدی بازرگان
سخنرانی پروانه فروهر در زادروز مصدق در احمدآباد، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۴
سخنرانی پروانه فروهر در زادروز مصدق در احمدآباد، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۴
داریوش فروهر در کنار شمس‌الدین امیرعلایی، احمدآباد، ۱۳۷۳
داریوش فروهر در کنار شمس‌الدین امیرعلایی، احمدآباد، ۱۳۷۳
سخنرانی پروانه فروهر در زادروز مصدق در احمدآباد، ۱۳۷۴
سخنرانی پروانه فروهر در زادروز مصدق در احمدآباد، ۱۳۷۴
بزرگداشت زادروز مصدق در احمدآباد، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۴، پروانه فروهر، محمود مصدق، داریوش فروهر، مجید نریمان
بزرگداشت زادروز مصدق در احمدآباد، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۴، پروانه فروهر، محمود مصدق، داریوش فروهر، مجید نریمان
بزرگداشت زادروز مصدق در احمدآباد، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۴
بزرگداشت زادروز مصدق در احمدآباد، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۴
داریوش فروهر بر مزار شهیدان جنگ در روستای احمدآباد، دهه‌ی ۷۰
داریوش فروهر بر مزار شهیدان جنگ در روستای احمدآباد، دهه‌ی ۷۰
داریوش فروهر بر مزار شهیدان جنگ در روستای احمدآباد، دهه‌ی  ۷۰
داریوش فروهر بر مزار شهیدان جنگ در روستای احمدآباد، دهه‌ی ۷۰
ناصر کمیلیان، داریوش فروهر، کورش زعیم،؟،؟، علی اردلان، پرویز ورجاوند؛ احمدآباد، ۱۳۷۵
ناصر کمیلیان، داریوش فروهر، کورش زعیم،؟،؟، علی اردلان، پرویز ورجاوند؛ احمدآباد، ۱۳۷۵
زری کشاورزصدر، پروانه فروهر، پروین دولت‌آبادی، ملکی بی‌بی قشقایی، مولود؛ دهه‌ی ۷۰
زری کشاورزصدر، پروانه فروهر، پروین دولت‌آبادی، ملکی بی‌بی قشقایی، مولود؛ دهه‌ی ۷۰
داریوش فروهر، فرزین مخبر، محسن عبدلی، ...؛ احمدآباد، دهه‌ی ۷۰
داریوش فروهر، فرزین مخبر، محسن عبدلی، ...؛ احمدآباد، دهه‌ی ۷۰
دهه‌ی ۷۰
دهه‌ی ۷۰
احمدآباد، دهه‌ی ۷۰
احمدآباد، دهه‌ی ۷۰
پروانه فروهر، بهار ۱۳۷۵
پروانه فروهر، بهار ۱۳۷۵
پروانه و داریوش فروهر، بهار ۱۳۷۵
پروانه و داریوش فروهر، بهار ۱۳۷۵
 پروانه و داریوش فروهر، بهار ۱۳۷۵
پروانه و داریوش فروهر، بهار ۱۳۷۵
داریوش و پروانه فروهر، بهار ۱۳۷۵
داریوش و پروانه فروهر، بهار ۱۳۷۵
داریوش و پروانه فروهر، بهار ۱۳۷۵
داریوش و پروانه فروهر، بهار ۱۳۷۵
داریوش و پروانه فروهر، ۱۳۷۶
داریوش و پروانه فروهر، ۱۳۷۶
داریوش و پروانه فروهر، ۱۳۷۷
داریوش و پروانه فروهر، ۱۳۷۷
پروانه فروهر، دهه‌ی ۷۰
پروانه فروهر، دهه‌ی ۷۰
داریوش فروهر، دهه‌ی ۷۰
داریوش فروهر، دهه‌ی ۷۰
وابستگان حزب ملت ایران: پروانه فروهر، بهرام نمازی و دخترش رودابه، نصرالله جمشیدی، حسن پارسا، فرزین مخبر، علی‌اصغر گلسرخی، حسین اخوان، فریدون تقی‌زاده، خسرو سیف، داریوش فروهر، ناصر تکمیل‌همایون و همسرش مهین بانو
وابستگان حزب ملت ایران: پروانه فروهر، بهرام نمازی و دخترش رودابه، نصرالله جمشیدی، حسن پارسا، فرزین مخبر، علی‌اصغر گلسرخی، حسین اخوان، فریدون تقی‌زاده، خسرو سیف، داریوش فروهر، ناصر تکمیل‌همایون و همسرش مهین بانو
پروانه فروهر در آرامگاه شهیدان قیام ملی سی تیر، ۱۳۷۷
پروانه فروهر در آرامگاه شهیدان قیام ملی سی تیر، ۱۳۷۷
آخرین عکس از داریوش و پروانه فروهر، آبان ۱۳۷۷، عکس از توماس گیفر
آخرین عکس از داریوش و پروانه فروهر، آبان ۱۳۷۷، عکس از توماس گیفر


Loading