زندگی سیاسی داریوش فروهر و پروانه فروهر(اسکندری) به روایت سندهای تاریخی
آلبوم عکس؛ از اسفند ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹
دولت انقلاب، ۱۳۵۷
دولت انقلاب، ۱۳۵۷
دولت انقلاب، ۱۳۵۷
دولت انقلاب، ۱۳۵۷
داریوش فروهر، نخستین روز در وزارت کار، ۱۳۵۷
داریوش فروهر، نخستین روز در وزارت کار، ۱۳۵۷
داریوش فروهر در اصفهان، اسفند ۱۳۵۷، عکس از کاوه گلستان
داریوش فروهر در اصفهان، اسفند ۱۳۵۷، عکس از کاوه گلستان
داریوش فروهر در اصفهان، اسفند ۱۳۵۷، عکس از کاوه گلستان
داریوش فروهر در اصفهان، اسفند ۱۳۵۷، عکس از کاوه گلستان
داریوش فروهر در اصفهان، اسفند ۱۳۵۷، عکس از کاوه گلستان
داریوش فروهر در اصفهان، اسفند ۱۳۵۷، عکس از کاوه گلستان
داریوش فروهر در اصفهان، اسفند ۱۳۵۷، عکس از کاوه گلستان
داریوش فروهر در اصفهان، اسفند ۱۳۵۷، عکس از کاوه گلستان
داریوش فروهر در اصفهان، اسفند ۱۳۵۷، عکس از کاوه گلستان
داریوش فروهر در اصفهان، اسفند ۱۳۵۷، عکس از کاوه گلستان
پروانه فروهر در احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۷
پروانه فروهر در احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۷
داریوش فروهر در احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۷
داریوش فروهر در احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۷
داریوش فروهر، روز پاکسازی شهر، فروردین ۱۳۵۸
داریوش فروهر، روز پاکسازی شهر، فروردین ۱۳۵۸
داریوش فروهر، روز پاکسازی شهر، فروردین ۱۳۵۸
داریوش فروهر، روز پاکسازی شهر، فروردین ۱۳۵۸
داریوش فروهر، روز پاکسازی شهر، فروردین ۱۳۵۸
داریوش فروهر، روز پاکسازی شهر، فروردین ۱۳۵۸
داریوش فروهر، روز پاکسازی شهر، فروردین ۱۳۵۸
داریوش فروهر، روز پاکسازی شهر، فروردین ۱۳۵۸
بهار ۱۳۵۸
بهار ۱۳۵۸
بهار ۱۳۵۸
بهار ۱۳۵۸
مهدی بازرگان، تیمسار فربد، عباس امیرانتظام، داریوش فروهر در بازدید از ستاد مشترک ارتش، بهار ۱۳۵۸
مهدی بازرگان، تیمسار فربد، عباس امیرانتظام، داریوش فروهر در بازدید از ستاد مشترک ارتش، بهار ۱۳۵۸
مهدی بازرگان، تیمسار فربد، عباس امیرانتظام، داریوش فروهر در بازدید از ستاد مشترک ارتش، بهار ۱۳۵۸
مهدی بازرگان، تیمسار فربد، عباس امیرانتظام، داریوش فروهر در بازدید از ستاد مشترک ارتش، بهار ۱۳۵۸
داریوش فروهر در بازدید از ستاد نیروی دریایی، بهار ۱۳۵۸
داریوش فروهر در بازدید از ستاد نیروی دریایی، بهار ۱۳۵۸
احمدآباد، زادروز مصدق، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸-در میان جمع محمد خالقی، داریوش فروهر
احمدآباد، زادروز مصدق، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸-در میان جمع محمد خالقی، داریوش فروهر
احمدآباد، زادروز مصدق، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸-در میان جمع داریوش فروهر
احمدآباد، زادروز مصدق، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸-در میان جمع داریوش فروهر
   گفتگوی پروانه فروهر سردبیر نشریه‌ی اتحاد بزرگ با کاظم سامی وزیر بهداری، بهار ۱۳۵۸
گفتگوی پروانه فروهر سردبیر نشریه‌ی اتحاد بزرگ با کاظم سامی وزیر بهداری، بهار ۱۳۵۸
 کاظم سامی، پروانه فروهر، علی مسعودی، بهار ۱۳۵۸
کاظم سامی، پروانه فروهر، علی مسعودی، بهار ۱۳۵۸
داریوش فروهر در دفتر کارش در وزارت کار، بهار ۱۳۵۸
داریوش فروهر در دفتر کارش در وزارت کار، بهار ۱۳۵۸
گشایش آرامگاه بازسازی‌شده‌ی شهیدان قیام ملی سی تیر، ۳۰ تیر ۱۳۵۸
گشایش آرامگاه بازسازی‌شده‌ی شهیدان قیام ملی سی تیر، ۳۰ تیر ۱۳۵۸
گشایش آرامگاه بازسازی‌شده‌ی شهیدان قیام ملی سی تیر، ۳۰ تیر ۱۳۵۸
گشایش آرامگاه بازسازی‌شده‌ی شهیدان قیام ملی سی تیر، ۳۰ تیر ۱۳۵۸
گشایش آرامگاه بازسازی‌شده‌ی شهیدان قیام ملی سی تیر، ۳۰ تیر ۱۳۵۸-در میان جمع: احمد مصدق، سعید فاطمی، داریوش فروهر، بهروز برومند
گشایش آرامگاه بازسازی‌شده‌ی شهیدان قیام ملی سی تیر، ۳۰ تیر ۱۳۵۸-در میان جمع: احمد مصدق، سعید فاطمی، داریوش فروهر، بهروز برومند
سی تیر ۱۳۵۸
سی تیر ۱۳۵۸
اسماعیل فاضل‌پور، پروانه فروهر، حسن پارسا، بهار ۱۳۵۸
اسماعیل فاضل‌پور، پروانه فروهر، حسن پارسا، بهار ۱۳۵۸
حسین شاه‌حسینی، داریوش فروهر، ۱۳۵۸
حسین شاه‌حسینی، داریوش فروهر، ۱۳۵۸
۱۳۵۸
۱۳۵۸
۱۳۵۸
۱۳۵۸
احمد قیصری، داریوش فروهر و فرزندش آرش، سعید فاطمی، صادق قطب زاده و ... در بازدید از یک زورخانه، ۱۳۵۸
احمد قیصری، داریوش فروهر و فرزندش آرش، سعید فاطمی، صادق قطب زاده و ... در بازدید از یک زورخانه، ۱۳۵۸
داریوش فروهر به همراه فرزندش آرش در بازدید از یک زورخانه، ۱۳۵۸
داریوش فروهر به همراه فرزندش آرش در بازدید از یک زورخانه، ۱۳۵۸
۱۳۵۸
۱۳۵۸
در میان جمع: ناصر تکمیل‌همایون، حسین شاه‌حسینی، داریوش فروهر، ۱۳۵۸
در میان جمع: ناصر تکمیل‌همایون، حسین شاه‌حسینی، داریوش فروهر، ۱۳۵۸
در میان جمع: پروانه فروهر، حسین شاه‌ویسی، امیر فتاحیه، اسماعیل فاضل پور، شاه‌طاهری- بر مزار  ستارخان در سالروز مشروطیت، ۱۴ مرداد ۱۳۵۸
در میان جمع: پروانه فروهر، حسین شاه‌ویسی، امیر فتاحیه، اسماعیل فاضل پور، شاه‌طاهری- بر مزار ستارخان در سالروز مشروطیت، ۱۴ مرداد ۱۳۵۸
خداحافظی با کارمندان وزارت کار، مهر ۱۳۵۸
خداحافظی با کارمندان وزارت کار، مهر ۱۳۵۸
پروانه فروهر، ۱۳۵۸
پروانه فروهر، ۱۳۵۸
داریوش فروهر در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان- فرد ایستاده کنار فروهر: مصطفی ورشوکار
داریوش فروهر در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان- فرد ایستاده کنار فروهر: مصطفی ورشوکار
داریوش فروهر در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر، هاشم صباغیان و عزت‌الله سحابی در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر، هاشم صباغیان و عزت‌الله سحابی در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان، قارنا؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان، قارنا؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان، قارنا؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان، قارنا؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان، قارنا؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان، قارنا؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
شیخ عزالدین حسینی، داریوش فروهر و حسین شاه‌ویسی؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
شیخ عزالدین حسینی، داریوش فروهر و حسین شاه‌ویسی؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر، شیخ عزالدین حسینی و منصور بابایی؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر، شیخ عزالدین حسینی و منصور بابایی؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کنار عبدالرحمان قاسملو؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کنار عبدالرحمان قاسملو؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
کردستان، ۱۳۵۸
کردستان، ۱۳۵۸
داریوش فروهر، هاشم صباغیان و عزت‌الله سحابی در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر، هاشم صباغیان و عزت‌الله سحابی در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
داریوش فروهر در کردستان؛ دوران وزارت مشاور و سرپرستی هیات ویژه‌ی کردستان
شاهی؛ زمستان ۱۳۵۸
شاهی؛ زمستان ۱۳۵۸
زمستان ۱۳۵۸
زمستان ۱۳۵۸
زمستان ۱۳۵۸
زمستان ۱۳۵۸
زمستان ۱۳۵۸
زمستان ۱۳۵۸
پروانه فروهر در احمدآباد، سالمرگ مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۵۸
پروانه فروهر در احمدآباد، سالمرگ مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۵۸
پروانه فروهر در احمدآباد، سالمرگ مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۵۸
پروانه فروهر در احمدآباد، سالمرگ مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۵۸
داریوش فروهر در قرارگاه حزب ملت ایران، ۱۳۵۹
داریوش فروهر در قرارگاه حزب ملت ایران، ۱۳۵۹
وابستگان حزب ملت ایران در بزرگداشت زادروز مصدق در احمدآباد، ۱۳۵۹-در میان جمع: پروانه فروهر، حسین خشایاردوست، رضا بصیری، فریدون آقاسی، محمدعلی خدابخش
وابستگان حزب ملت ایران در بزرگداشت زادروز مصدق در احمدآباد، ۱۳۵۹-در میان جمع: پروانه فروهر، حسین خشایاردوست، رضا بصیری، فریدون آقاسی، محمدعلی خدابخش
پروانه فروهر در احمدآباد، زادروز مصدق در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹
پروانه فروهر در احمدآباد، زادروز مصدق در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹
احمد مصدق، داریوش فروهر، سعید فاطمی؛ ۱۳۵۸
احمد مصدق، داریوش فروهر، سعید فاطمی؛ ۱۳۵۸
مریم کریمخانی، پروانه فروهر، بصیری؛ ۱۳۵۹
مریم کریمخانی، پروانه فروهر، بصیری؛ ۱۳۵۹
پروانه فروهر بر مزار شهیدان قیام ملی سی تیر در ابن‌بابویه، ۱۳۵۹
پروانه فروهر بر مزار شهیدان قیام ملی سی تیر در ابن‌بابویه، ۱۳۵۹
پروانه فروهر، بهرام نمازی، حسین اخوان بر مزار شهیدان قیام ملی سی تیر در ابن‌بابویه، ۱۳۵۹
پروانه فروهر، بهرام نمازی، حسین اخوان بر مزار شهیدان قیام ملی سی تیر در ابن‌بابویه، ۱۳۵۹
داریوش فروهر در بزرگداشت شهیدان قیام ملی سی تیر در ابن‌بابویه، ۱۳۵۹
داریوش فروهر در بزرگداشت شهیدان قیام ملی سی تیر در ابن‌بابویه، ۱۳۵۹
دیدار داریوش فروهر با نمایندگان سوسیالیسم بین‌الملل؛ اولاف پالمه، فیلیپ گنزالس، برونو کرایسکی در تهران، ۱۳۵۹
دیدار داریوش فروهر با نمایندگان سوسیالیسم بین‌الملل؛ اولاف پالمه، فیلیپ گنزالس، برونو کرایسکی در تهران، ۱۳۵۹
دیدار داریوش فروهر با نمایندگان سوسیالیسم بین‌الملل؛ اولاف پالمه، فیلیپ گنزالس، برونو کرایسکی در تهران، ۱۳۵۹
دیدار داریوش فروهر با نمایندگان سوسیالیسم بین‌الملل؛ اولاف پالمه، فیلیپ گنزالس، برونو کرایسکی در تهران، ۱۳۵۹
سخنرانی پروانه فروهر در قرارگاه حزب ملت ایران، ۱۳۵۹
سخنرانی پروانه فروهر در قرارگاه حزب ملت ایران، ۱۳۵۹
داریوش فروهر و خسرو سیف در بدرقه‌ی وابستگان سازمان جوانان حزب ملت ایران به جبهه‌ی جنگ، پاییز ۱۳۵۹
داریوش فروهر و خسرو سیف در بدرقه‌ی وابستگان سازمان جوانان حزب ملت ایران به جبهه‌ی جنگ، پاییز ۱۳۵۹
داریوش فروهر و خسرو سیف در بدرقه‌ی وابستگان سازمان جوانان حزب ملت ایران به جبهه‌ی جنگ، پاییز ۱۳۵۹
داریوش فروهر و خسرو سیف در بدرقه‌ی وابستگان سازمان جوانان حزب ملت ایران به جبهه‌ی جنگ، پاییز ۱۳۵۹
داریوش فروهر، سیاووش صحت، ؟، پیرانشهر، پاییز ۱۳۵۹؛ تلاش برای گشایش یک جبهه در شمال عراق
داریوش فروهر، سیاووش صحت، ؟، پیرانشهر، پاییز ۱۳۵۹؛ تلاش برای گشایش یک جبهه در شمال عراق
امیر فلامرزی داریوش فروهر مسعود بارزانی، پاییز ۱۳۵۹؛ تلاش برای گشایش یک جبهه در شمال عراق
امیر فلامرزی داریوش فروهر مسعود بارزانی، پاییز ۱۳۵۹؛ تلاش برای گشایش یک جبهه در شمال عراق
در میان جمع پروانه فروهر و مادرش نصرت دارابیان، احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۹
در میان جمع پروانه فروهر و مادرش نصرت دارابیان، احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۹
پروانه فروهر و مادرش نصرت دارابیان، احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۹
پروانه فروهر و مادرش نصرت دارابیان، احمدآباد، ۱۴ اسفند ۱۳۵۹


Loading