زندگی سیاسی داریوش فروهر و پروانه فروهر(اسکندری) به روایت سندهای تاریخی
آلبوم عکس؛ سال‌های آخر دهه‌ی ۲۰ تا دهه‌ی ۳۰
داریوش فروهر در تظاهرات دانشجویان در حمایت از خلع‌ید، ۱۴ بهمن ۱۳۲۷
داریوش فروهر در تظاهرات دانشجویان در حمایت از خلع‌ید، ۱۴ بهمن ۱۳۲۷
داریوش فروهر در تظاهرات دانشجویان در حمایت از خلع‌ید، ۱۴ بهمن ۱۳۲۷
داریوش فروهر در تظاهرات دانشجویان در حمایت از خلع‌ید، ۱۴ بهمن ۱۳۲۷
سخنرانی داریوش فروهر در تظاهرات دانشجویان در حمایت از خلع‌ید، ۱۴ بهمن ۱۳۲۷
سخنرانی داریوش فروهر در تظاهرات دانشجویان در حمایت از خلع‌ید، ۱۴ بهمن ۱۳۲۷
سخنرانی داریوش فروهر در تظاهرات دانشجویان در حمایت از خلع‌ید در میدان بهارستان، ۱۴ بهمن ۱۳۲۷
سخنرانی داریوش فروهر در تظاهرات دانشجویان در حمایت از خلع‌ید در میدان بهارستان، ۱۴ بهمن ۱۳۲۷
وابستگان حزب ملت ایران بر بنیاد پان‌ایرانیسم در حیاط قرارگاه حزب در پاساژ آشتیانی، کوچه نظامیه، جنوب میدان بهارستان، پاییز ۱۳۳۰
وابستگان حزب ملت ایران بر بنیاد پان‌ایرانیسم در حیاط قرارگاه حزب در پاساژ آشتیانی، کوچه نظامیه، جنوب میدان بهارستان، پاییز ۱۳۳۰
وابستگان حزب ملت ایران بر بنیاد پان‌ایرانیسم در حیاط قرارگاه حزب در پاساژ آشتیانی، کوچه نظامیه، جنوب میدان بهارستان، پاییز ۱۳۳۰
وابستگان حزب ملت ایران بر بنیاد پان‌ایرانیسم در حیاط قرارگاه حزب در پاساژ آشتیانی، کوچه نظامیه، جنوب میدان بهارستان، پاییز ۱۳۳۰
داریوش فروهر، دوران دانشجویی
داریوش فروهر، دوران دانشجویی
 برگرفته از روزنامه‌‌ی باختر امروز، داریوش فروهر، دوران زمامداری مصدق
برگرفته از روزنامه‌‌ی باختر امروز، داریوش فروهر، دوران زمامداری مصدق
داریوش فروهر، حسین مکی و دکتر حسین فاطمی، دوران زمامداری مصدق
داریوش فروهر، حسین مکی و دکتر حسین فاطمی، دوران زمامداری مصدق
داریوش فروهر در میان هواداران مصدق، میدان بهارستان، دوران زمامداری مصدق
داریوش فروهر در میان هواداران مصدق، میدان بهارستان، دوران زمامداری مصدق
داریوش فروهر در میان هواداران مصدق، قیام ملی سی تیر ۱۳۳۱
داریوش فروهر در میان هواداران مصدق، قیام ملی سی تیر ۱۳۳۱
داریوش فروهر، دوران زمامداری مصدق
داریوش فروهر، دوران زمامداری مصدق
داریوش فروهر، دوران زمامداری مصدق
داریوش فروهر، دوران زمامداری مصدق
داریوش فروهر و عباس میرعبدالباقی، دوران زمامداری مصدق
داریوش فروهر و عباس میرعبدالباقی، دوران زمامداری مصدق
۱۳۳۲ داریوش فروهر پس از کودتای ۲۸ مرداد
۱۳۳۲ داریوش فروهر پس از کودتای ۲۸ مرداد
خبر آزادی داریوش فروهر، ۱۳۳۳
خبر آزادی داریوش فروهر، ۱۳۳۳
داریوش فروهر، سالگرد قیام ملی ۳۰ تیر، ۱۳۳۴
داریوش فروهر، سالگرد قیام ملی ۳۰ تیر، ۱۳۳۴
داریوش فروهر در میان وابستگان حزب ملت ایران، سالگرد قیام ملی ۳۰ تیر، ۱۳۳۴- با تاریک شدن هوا هیمه‌ی بزرگی از آتش به یاد قیام مردم در کوه افروختند که گویا در شهر نیز دیده می‌شد
داریوش فروهر در میان وابستگان حزب ملت ایران، سالگرد قیام ملی ۳۰ تیر، ۱۳۳۴- با تاریک شدن هوا هیمه‌ی بزرگی از آتش به یاد قیام مردم در کوه افروختند که گویا در شهر نیز دیده می‌شد
داریوش فروهر و خسرو سیف به همراه وابستگان حزب ملت ایران، سالگرد قیام ملی ۳۰ تیر، ۱۳۳۴- -با تاریک شدن هوا هیمه‌ی بزرگی از آتش به یاد قیام مردم در کوه افروختند که گویا در شهر نیز دیده می‌شد
داریوش فروهر و خسرو سیف به همراه وابستگان حزب ملت ایران، سالگرد قیام ملی ۳۰ تیر، ۱۳۳۴- -با تاریک شدن هوا هیمه‌ی بزرگی از آتش به یاد قیام مردم در کوه افروختند که گویا در شهر نیز دیده می‌شد
داریوش فروهر و عباس ساسانفر، دهه‌ی سی
داریوش فروهر و عباس ساسانفر، دهه‌ی سی
داریوش فروهر، نوروز ۱۳۳۵
داریوش فروهر، نوروز ۱۳۳۵
در میان جمع: داریوش فروهر در کنار سیاووش صحت، دهه‌ی ۳۰
در میان جمع: داریوش فروهر در کنار سیاووش صحت، دهه‌ی ۳۰
داریوش فروهر،؟، عباس ساسانفر، احمد انواری، ابراهیم کریم‌آبادی، دهه‌ی ۳۰
داریوش فروهر،؟، عباس ساسانفر، احمد انواری، ابراهیم کریم‌آبادی، دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری، اواخر دهه سی
پروانه اسکندری، اواخر دهه سی
پروانه اسکندری و پدر و مادرش احمد اسکندری و نصرت دارابیان، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری و پدر و مادرش احمد اسکندری و نصرت دارابیان، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری در دفتر دبستان محل تدریس‌اش، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری در دفتر دبستان محل تدریس‌اش، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری با علی مسعودی و خواهرانش فتانه و یگانه، سیزده‌بدر ۱۳۳۷
پروانه اسکندری با علی مسعودی و خواهرانش فتانه و یگانه، سیزده‌بدر ۱۳۳۷
پروانه اسکندری با مادر و خواهرانش نصرت دارابیان و فتانه و یگانه اسکندری، سیزده‌بدر ۱۳۳۷
پروانه اسکندری با مادر و خواهرانش نصرت دارابیان و فتانه و یگانه اسکندری، سیزده‌بدر ۱۳۳۷
پروانه اسکندری، بهار ۱۳۳۷
پروانه اسکندری، بهار ۱۳۳۷
پروانه اسکندری در انجمن ادبی آناهیتا، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری در انجمن ادبی آناهیتا، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری و خاله‌اش نیر دارابیان، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری و خاله‌اش نیر دارابیان، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری و مادر و خاله‌اش نصرت و نیر دارابیان، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری و مادر و خاله‌اش نصرت و نیر دارابیان، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری و شاگرانش، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری و شاگرانش، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری و شاگرانش، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری و شاگرانش، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری، اواخر دهه‌ی ۳۰
پروانه اسکندری، اواخر دهه‌ی ۳۰
داریوش فروهر، دهه‌ی ۳۰
داریوش فروهر، دهه‌ی ۳۰
 وابستگان حزب ملت ایران و جبهه ملی دوم. در میان جمع: غلامحسین صدیقی، سعید فاطمی، ابراهیم کریم‌آبادی، پروانه اسکندری، بهروز برومند، کریم لاهیجی، حسین اخوان، هما دارابی، امیر فتاحیه، فرزین مخبر، فریدون تقی‌زاده، نصرالله جمشیدی، بهرام نمازی، خسرو سیف، هوشنگ کردستانی، سعید آل‌آقا، حسن پارسا، محمد هاشمی، اکبر اخوان، ایرج مومنی، داریوش فروهر، عباس میرعبدالباقی، علی خالقی، نعمت حاج‌رمضان، حسن لقایی و
وابستگان حزب ملت ایران و جبهه ملی دوم. در میان جمع: غلامحسین صدیقی، سعید فاطمی، ابراهیم کریم‌آبادی، پروانه اسکندری، بهروز برومند، کریم لاهیجی، حسین اخوان، هما دارابی، امیر فتاحیه، فرزین مخبر، فریدون تقی‌زاده، نصرالله جمشیدی، بهرام نمازی، خسرو سیف، هوشنگ کردستانی، سعید آل‌آقا، حسن پارسا، محمد هاشمی، اکبر اخوان، ایرج مومنی، داریوش فروهر، عباس میرعبدالباقی، علی خالقی، نعمت حاج‌رمضان، حسن لقایی و
 وابستگان حزب ملت ایران، در میان جمع: مهوش صالحی، شیرین صوراسرافیل، پروانه اسکندری، بهروز برومند، منوچهر کیهانی، هما دارابی، امیر فتاحیه، فرزین مخبر، فریدون تقی‌زاده، نصرالله جمشیدی، بهرام نمازی، خسرو سیف، هوشنگ کردستانی، علی‌اصغر بهنام، سعید آل‌آقا،محمد هاشمی، ایرج مومنی، داریوش فروهر، عباس میرعبدالباقی، حسن لقایی و
وابستگان حزب ملت ایران، در میان جمع: مهوش صالحی، شیرین صوراسرافیل، پروانه اسکندری، بهروز برومند، منوچهر کیهانی، هما دارابی، امیر فتاحیه، فرزین مخبر، فریدون تقی‌زاده، نصرالله جمشیدی، بهرام نمازی، خسرو سیف، هوشنگ کردستانی، علی‌اصغر بهنام، سعید آل‌آقا،محمد هاشمی، ایرج مومنی، داریوش فروهر، عباس میرعبدالباقی، حسن لقایی و


Loading