زندگی سیاسی داریوش فروهر و پروانه فروهر(اسکندری) به روایت سندهای تاریخی
۱۳۶۸


   گرامی باد بیستونهم خرداد، روز کارگران ایران؛ اعلامیه حزب ملت ایران در بیستونهم خردادماه ۱۳۶۸
    در راستای وابستگی؛ گزارهی خبری حزب ملت ایران در هفتم تیرماه ۱۳۶۸
  باز هم انتخابات نمایشی؛ اعلامیه حزب ملت ایران در هجدهم تیرماه ۱۳۶۸
  کنارهجویی از همهپرسی نمایشی؛ اعلامیه حزب ملت ایران در بیستوپنجم تیرماه ۱۳۶۸
  گفتگوی داریوش فروهر با گزارشگر رادیو بیبیسی در دهم شهریورماه ۱۳۶۸
 گرامی باد روز دانشجو؛ اعلامیه حزب ملت ایران در شانزدهم آذرماه ۱۳۶۸
نمايندهی کميسيون حقوق بشر در تهران؛ گزارهی خبری حزب ملت ایران در سیام دیماه ۱۳۶۸
بازگشت به خویشتن خویش؛ اعلامیه حزب ملت ایران در هفتم بهمنماه ۱۳۶۸
چگونگی برخورد با نمايندهی کميسيون حقوق بشر؛ گزارهی خبری حزب ملت ایران در هشتم بهمنماه ۱۳۶۸
گزارش خبرهای هفته؛ از سوی دفتر خبرگزاری حزب ملت ایران در سال ۱۳۶۸ .  این آرشیو دربردارنده اندک نسخههای باقیمانده است و کاستی بسیار داردLoading