عکس‌ها

دهه ۱۳۳۰


وابستگان و هوارادان حزب ملت ایران بر بنیاد پان‌ایرانیسم، ۱۳۳۱، حیاط قرارگاه حزب


وابستگان و هوارادان حزب ملت ایران بر بنیاد پان‌ایرانیسم، ۱۳۳۱، حیاط قرارگاه حزب


داریوش فروهر در قرارگاه حزب ملت ایران بر بنیاد پان‌ایرانیسم، ۱۳۳۱
نشسته: حسین مکی و حسین فاطمی


داریوش فروهر، ۱۳۳۱


داریوش فروهر و عباس میدعبدالباقی، میدان بهارستان


میدان بهارستان، دوران حکومت مصدق
داریوش فروهر کنار بلندگو نشسته است


میدان بهارستان، دوران حکومت مصدق


داریوش فروهر، دوران حکومت مصدق


داریوش فروهر، دوران حکومت مصدق


داریوش فروهر در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ زخمی شد
و چند ماه پیش از بازداشت در مخفیگاه به سر برد


داریوش فروهر و خسرو سیف در جمع هواداران حزب ملت ایران، دهه ۳۰


خبر آزادی از زندان در سال ۱۳۳۳


داریوش فروهر، نیمه نخست دهه ۳۰

 
پروانه اسکندری، دهه ۳۰


پروانه اسکندری با مادرش نصرت دارابیان و پدرش احمد اسکندری


داریوش فروهر


پروانه اسکندری با شاگردانش


پروانه اسکندری در کلاس درس


پروانه اسکندری با خاله‌اش نیر دارابیان

پروانه اسکندری با همکلاسی‌های دبیرستان


پروانه اسکندری، ۱۳۳۷


پروانه اسکندری با خواهرانش فتانه و یگانه و
علی مسعودی، دوست و همراه سیاسی اش


پروانه اسکندری با خواهرانش فتانه و یگانه و مادرش نصرت دارابیان


پروانه اسکندری با مادر و خاله‌اش نصرت و نیر دارابیان


داریوش فروهر با مادر و مادربزرگش،
اقدس جابری انصاری و نورالحاجیه نصیری


داریوش فروهر و سیاووش صحت


ابراهیم کریم‌آبادی، احمد انواری، عباس ساسانفر، ؟، داریوش فروهر


پروانه اسکندری با شاگردانش


پروانه اسکندری  در دفتر مدرسه


پروانه اسکندری در انجمن فرهنگی آناهیتا وابسته به
حزب ملت ایران


پروانه اسکندری، اواخر دهه ۳۰


داریوش فروهر، اواخر دهه ۳۰


وابستگان حزب ملت ایران به همراه چندتن از بلندبایگان جبهه ملی در سالن فرودگاه مهرآباد در
بدرقه خسرو سیف به آلمان. ردیف یک از راست: علی‌اصغر بهنام، نصرالله جمشیدی، فرزین مخبر
بهروز برومند، ؟،؟، پروانه اسکندری، مهین دارابی، هما دارابی، عباس میرعبدالباقی، ؟، حسین اخوان
کریم لاهیجی. در ردیف‌های پشت: امیر فتاحیه، سعید فاطمی، ابراهیم کریم‌آبادی، غلامحسین صدیقی
اکبر اخوان، خسرو سیف، داریوش فروهر، هوشنگ کردستانی، حسن لقایی، حسن پارسا، رضا هاشمی
اصغر حاج‌رمضان …، ۱۳۳۹

وابستگان حزب ملت ایران در سالن فرودگاه مهرآباد در بدرقه خسرو سیف به آلمان، ۱۳۳۹
در میان جمع: علی‌اصغر بهنام، نصرالله جمشیدی، فرزین مخبر، بهرام نمازی، مهوش صالحی
بهروز برومند، پروانه اسکندری، مهین دارابی، هما دارابی، عباس میرعبدالباقی، حسین اخوان
امیر فتاحیه، شیرین صوراسرافیل، منوچهر کیهانی، تقی‌زاده، اکبر اخوان، خسرو سیف
داریوش فروهر، هوشنگ کردستانی، حسن لقایی، حسن پارسا، رضا هاشمی، حاج‌رمضان