عکس‌ها

دهه ۱۳۴۰

ازدواج پروانه و داریوش فروهر در ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰

 علی‌اصغر بهنام، سعید فاطمی، خسرو سیف، محمدعلی کشاورزصدر، داریوش و پروانه فروهر
باقر کاظمی، کریم سنجابی، ابراهیم کریم‌آبادی، بهروز برومند


خسرو سیف، ؟؟، سعید فاطمی، غلامحسین صدیقی، داریوش و پروانه فروهر
ابراهیم کریم‌آبادی، بهروز برومند، علی‌اصغر بهنام


خسرو سیف، داریوش و پروانه فروهر، هما دارابی، علی‌اصغر بهنام، بهروز برومند


شورای جبهه ملی دوم


میتینگ جلالیه، ۱۳۴۰
الهیار صالح، غلامحسین صدیقی، باقر کاظمی، داریوش فروهر


کریم سنجابی، داریوش فروهر، خانه ۱۴۳ (قرارگاه جبهه ملی دوم)، ۱۳۴۱


پروانه و داریوش فروهر،  اردیبهشت ۱۳۴۰


پروانه فروهر،  بهار۱۳۴۲


پروانه و داریوش فروهر،  بهار۱۳۴۲

عباس میرعبدالباقی، پروانه و پرستو فروهر،  هما دارابی، ۱۳۴۲


پروانه فروهر،  بهار۱۳۴۵


داریوش فروهر، ۱۳۴۴


پروانه فروهر،  بهار۱۳۴۴


پروانه و پرستو فروهر، ۱۳۴۴


پروانه و پرستو فروهر، هدایت و مریم متین‌دفتری و فرزندان، فریدون تقی‌زاده


پروانه و پرستو فروهر، عباس و داریوش میرعبدالباقی، محمد و نادره استادهاشم

چند عکس از آیین چهلم دکتر مصدق در احمدآباد، ۱۳۴۶


داریوش و پرستو فروهر، ۱۳۴۶


پروانه و داریوش و پرستو فروهر، ۱۳۴۶


پروانه و داریوش فروهر، ۱۳۴۷


داریوش فروهر، مادر و خاله‌اش اقدس و اختر جابری انصاری،
مادربزرگش نورالحاجیه نصیری، دخترخاله‌اش سوزان انصاری،
دخترش پرستو، ۱۳۴۶


داریوش فروهر، ۱۳۴۷


داریوش فروهر، کریم لاهیجی، هوشنگ کشاورزصدر، حسن پارسا، ؟ بیات
نوشین مجللی، زری کشاورزصدر، ملکی قشقایی،  ؟ پارسا، پروانه فروهر


ملکی قشقایی،  میهن جزنی، پروانه فروهر، زری کشاورزصدر، بهاره و پرستو


داریوش فروهر و پسرش آرش، ۱۳۴۸


پروانه فروهر و پسرش آرش، ۱۳۴۸


داریوش فروهر، با فرزندان و مادرش اقدس جابری انصاری


پروانه فروهر و مادرش نصرت دارابیان


پروانه و داریوش فروهر، ۱۳۴۸