خرداد ۵۶ تا تیر۵۷

بمب‌گذاری در خانه فروهرها ـ اردیبهشت ۱۳۵۷

اطلاعیه حزب ملت ایران و عکس‌های انفجار