۱۳۷۱

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۳۰ آذر ۱۳۷۱

محاکمه محمدعلی کلانتر

 پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از بازداشت خلاف قانون محمدعلی کلانتر، از کوشندگان حزب ملت ایران، اکنون خبر می‌رسد که قرار است نام‌برده در یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دادرسی کشیده شود.

چون برابر بنیادهای قانون اساسی کنونی کشور رسیدگی به جرم‌های سیاسی باید علنی و در دادگاه‌های عمومی دادگستری با حضور هیئت منصفه انجام گیرد و دادرسی‌‌‌شونده از حق گزینش وکیل برخوردار باشد، جا دارد گوشزد گردد که طرح پرونده‌ی اتهامی محمدعلی کلانتر در هر نهاد دیگری نقض آشکار «حقوق ملت» است.

از این رو، حزب ملت ایران پافشارانه می‌خواهد اگر برکرسی‌قدرت‌نشستگان، که برای پاسداری از جو وحشت این صحنه‌سازی‌ها را می‌کنند، کردارهای محمدعلی کلانتر را به لحاظ قانونی جرم می‌شناسند، فرصت دهند تا رسیدگی به صحت و سقم نسبت‌های داده شده به نام‌برده در یک دادگاه صلاحیت‌دار صورت پذیرد و همگان نیز از جریان‌ آن آگاهی یابند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران