۱۳۵۹

فراخوان حزب ملت ایران ـ ۱۰ اسفند ۱۳۵۹

چهاردهم اسفندماه، چهاردهمین سالگرد روز اندوه‌باری فرامی‌رسد که ملت ایران بزرگ‌پیشوای خود، دکتر محمد مصدق، را از دست داد.

تابندگی اندیشه و فروزندگی آموزش‌های نهفته در گفتار و کردارهای مصدق نه تنها به‌ثمررساننده‌ی پیکارهای استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه‌ی ایرانیان، که به‌راستی روشنی‌بخش راه سخت‌گذر ملت‌های زیرسلطه بود.

روز چهاردهم اسفند، با همه‌ی غبار غمی که در دل‌ها می‌ریزد، گنجایش آن را دارد که روز وفای به پیمان، روز بزرگ‌داشت مصدق، این چلچراغ تاریخ، گردد.

حزب ملت ایران امسال نیز به گونه‌ی همه‌ی سال‌های پرفرازونشیب گذشته از همه‌ی زنان و مردان ایرانی می‌خواهد در هر کجای میهن هستند با گستردگی هر چه بیشتر یاد مصدق را گرامی دارند و آنان ‌که می‌توانند برای ادای احترام در مزار این قهرمان ملّی حضور یابند.

حزب ملت ایران از تصمیم رئیس‌جمهور به سخنرانی آگاهی‌دهنده در این روز استقبال می‌کند و همه‌ی وابستگان و هواداران خود، همه‌ی رهروان راه مصدق، و همه‌ی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی برخاسته‌ازبسترنهضت‌ملّی را، که به اردوی انقلاب پیوسته‌اند، فرامی‌خواند تا بی‌هیچ نشان ویژه‌ای از ساعت سه بعدازظهر روز پنجشنبه چهاردهم اسفندماه در دانشگاه تهران حضور به هم رسانند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران