۱۳۶۰-۶۷

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۲۲ مهر ۱۳۶۱

هم‌میهنان

چند روز پیش، یکی از فرستنده‌های بیرون از کشور، که به خود عنوان «صدای ایران» داده است، در میان راست‌و‌دروغ‌هایی که به‌هم می‌بافد خبری پیرامون رفتن داریوش فروهر به پاریس پخش کرد. گرچه آشنایان به اندیشه و کردار این رزم‌آور دیرپا به‌خوبی ساختگی بودن خبر ذکرشده را درمی‌یابند؛ ولی برای باقی نگذاردن جای هیچ فرصت‌طلبی به آگاهی همگان می‌رساند که داریوش فروهر همواره صحنه‌ی اصلی پیکارهای رهایی‌بخش ملّی را درون ایران دانسته است و تن به ترک آن نخواهد داد.

آرمان‌خواهی که فرازونشیب زندگی خود را پیوسته و در سخت‌ترین هنگام‌ها با مردم گذرانیده و همراه نیک‌وبد آن‌ها بوده چگونه ممکن است از خطر بگریزد.

با اینکه بار دیگر این سرزمین خدایی دستخوش یکه‌تازی شده و همه‌ی «حقوق ملت» پای‌مال گشته است، داریوش فروهر همچنان بر سر پیمان خود ایستاده و، بی‌هراس از دسیسه‌های گوناگون، برای رهایی ایران از ورطه‌ی هولناک کنونی و رسیدن به استقلال ملّی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، و عدالت همگانی، سه هدف بنیادین انقلاب، می‌کوشد.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران