۱۳۵۹

اطلاعیه حزب ملت ایران ـ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۹

دستورنامه

چون نتیجه‌ی رسیدگی کمیسیون هفت‌نفری برگزیده‌شده از سوی شورای انقلاب به شکایت‌ها و اعتراض‌های مردم نسبت به چگونگی جریان دوره‌ی یکم انتخابات مجلس شورای ملّی جمهوری اسلامی ایران تا کنون اعلام نگردیده است؛ تصمیم وزارت کشور در برگزاری دوره‌ی دوم انتخابات در روز جمعه، نوزدهم اردیبهشت‌ماه، نادرست و لطمه‌ی تازه‌ای است که دست‌اندرکاران حکومت به باور مردم می‌زنند.

حزب ملت ایران، که همواره با سازش‌کاری و تسلیم‌طلبی ستیزه کرده است، از همه‌ی وابستگان خویش می‌خواهد از شرکت در دوره‌ی دوم انتخابات و دادن رأی خودداری نمایند.
با این همه، به خاطر حفظ همبستگی همه‌ی نیروهای مردمی، که پایندان تداوم انقلاب اسلامی ملت ایران است، در انجام این دستور سازمانی، هیچ گونه تبلیغ یا تظاهری صورت نخواهد گرفت و ارزیابی حزب از انتخابات مجلس شورای ملّی جمهوری اسلامی ایران به هنگام خود به آگاهی همگان خواهد رسید.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران