۱۳۷۷

گزارش ویژه حزب ملت ایران ـ ۱۴ آبان ۱۳۷۷

پیامد کردارهای تبعیض‌آمیز

به هنگام برگزاری مسابقه‌ی فوتبال در ورزشگاه بوکان، دادن جایگاه ویژه به تماشاچیان غیربومی با اعتراض تنی چند از بازیکنان روبه‌رو گردید؛ و، چون دست‌اندرکاران اداره‌ی تربیت‌بدنی آن شهرستان هیچ توجهی به این موضوع نکردند؛ حاضران، که بیشتر جوان بودند و از پیشینه‌ی تبعیض‌های وهن‌آور کاربه‌دستان نهادهای دولتی پیوسته خشمگین و رنجیده‌خاطر، با سر دادن شعار بر ضد کردارهای نسنجیده و گاه غرض‌آلود به تظاهر پرداختند.

در زمانی کوتاه، کار اعتراض بالا گرفت و زمین بازی به میدان درگیری بدل گردید که، در این میان، شمار زیادی به وسیله‌ی گماشتگان نیروی انتظامی دستگیر و روانه‌ی زندان شدند.

از دفتر خبرگزاری دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران